MTÜ EESTI OLÜMPIAAKADEEMIA PÕHIKIRI

1. Üldsätted

1.1. Mittetulundusühing Eesti Olümpiaakadeemia (lühendatult EOA) on ühing, mille eesmärgiks on olümpialiikumise edendamine Eestis.

EOA tegevus on teaduspõhine, selle korraldamisel juhindub EOA Olümpiaharta ja Eesti Spordi Harta sätetest, Eesti Vabariigi seadustest ja õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

1.2. EOA on 18.04.1989. a. asutatud vabatahtliku ühenduse Eesti Olümpiaakadeemia ning Eesti Olümpiakomitee juures alaliselt tegutsenud struktuuriüksuse Eesti Olümpiaakadeemia järjepidevuse kandja.

1.3. EOA ei allu ühelegi poliitilist, religioosset ega majanduslikku laadi survele, mis võiks takistada Olümpiaharta järgimist.

1.4. EOA-l on õigus oma sümboolikale (lipp, rinnamärk, logo).

2. Asukoht

EOA asukoht on Tartu linn, Eesti Vabariik.

3. Ülesanded

EOA ülesanded on:

3.1. teadvustada Eestis olümpismi kui elufilosoofiat, spordi seost kultuuri ja kasvatusega, evitada elulaadi, mis rajaneb tahte- ja jõupingutustes leitud rõõmul, heade eeskujude kasvatuslikul väärtusel ja üldiste eetiliste põhimõtete austamisel;

3.2. seada sport Eesti ühiskonnas inimese harmoonilise arengu teenistusse;

3.3. väärtustada olümpismi-alast haridust ja rakendada abinõusid selle levikuks, rõhutades ausa sportliku võistluse (Fair Play) vaimsust;

3.4. võtta osa olümpiasportlaste ettevalmistuse teaduslikust analüüsimisest ja korraldada sellekohaseid teaduslikke konverentse ja seminare;

3.5. aidata kaasa spordi osatähtsuse teadvustamisele hariduses;

3.6. korraldada olümpialiikumise ja olümpismi-alaste teaduslike ja populaarteaduslike väljaannete kirjastamist;

3.7. esindada Eestit Rahvusvahelises Olümpiaakadeemias ning organiseerida Eesti esindajate osavõttu Rahvusvahelise Olümpiaakadeemia ja teiste rahvuslike olümpiaakadeemiate üritustest;

3.8. arendada rahvusvahelist koostööd EOA põhikirjast tulenevate eesmärkide saavutamiseks ja ülesannete täitmiseks.

4. Liikmed

4.1. EOA liikmeskonna moodustavad teovõimelised täisealised füüsilised isikud ja juriidilised isikud, kes on:

4.1.1. EOA asutajaliikmed;

4.1.2. EOA tegevliikmed;

4.1.3. EOA auliikmed.

4.2. EOA tegevliikmeks astumiseks esitab taotleja EOA juhatusele kirjaliku avalduse. Liikmeks vastuvõtmise otsustab EOA juhatus.

4.3. EOA tegevliikmed tasuvad iga-aastast liikmemaksu, mille suuruse ja tasumise korra otsustab täiskogu.

4.4. EOA tegevliikme õigused ja kohustused omandab isik pärast juhatuse positiivset otsust.

4.5. Isikuid, kellel on suuri teeneid olümpismi evitamisel, olümpialiikumise teaduslike aluste väljatöötamisel ja rakendamisel või olümpismi seostamisel kultuuri ja haridusega Eestis, võib EOA valida oma auliikmeteks. Auliige valitakse EOA täiskogul EOA juhatuse ettepanekul ja talle antakse sellekohane diplom.

4.6. EOA liikmestaatus lõpeb EOA täiskogu otsusega, kui isik:

4.6.1. loobub kirjaliku avalduse alusel EOA liikmeks olekust;

4.6.2. tegevliikmena ei tasu liikmemaksu kahe täiskogu vahelisel perioodil;

4.6.3. rikub EOA põhimäärust või Olümpiahartat.

5. Liikmete õigused ja kohustused

5.1. EOA liikmetel on õigus:

5.1.1. osaleda EOA töös;

5.1.2. olla valitud EOA juhatusse, kaasa arvatud presidendiks, asepresidendiks, peasekretäriks;

5.1.3. teha kirjalikke ettepanekuid EOA juhatusele ja EOA täiskogule kõigis EOA tegevust ja eesmärke puudutavates küsimustes, kaasaarvatud argumenteeritud ettepanekud muutuste sisseviimiseks EOA programmi;

5.1.4. nõuda selgitust EOA juhatuse tegevuse, EOA programmi täitmise ning rahaliste vahendite kasutamise kohta;

5.1.5. EOA-st välja astuda.

5.2. EOA liige on kohustatud:

5.2.1. järgima punktis 1.1. nimetatud alusdokumente;

5.2.2. tegutsema EOA ülesannete täitmise ja eesmärkide saavutamise nimel;

5.2.3. tegevliikmena tasuma iga-aastast liikmemaksu.

6. Juhtimine

6.1. EOA juhtorganid on:

6.1.1. üldkoosolek, mida nimetatakse täiskoguks;

6.1.2. juhatus.

7. EOA täiskogu

EOA kõrgeim organ on EOA liikmeskonna täiskogu, mis toimub korraliselt vähemalt kord aastas. EOA täiskogu kutsub kokku juhatus. Täiskogul toimub EOA eesmärkidega seonduvate strateegiliste küsimuste arutelu ning olulisimate organisatsiooniliste-administratiivsete küsimuste lahendamine.

7.1. EOA erakorraline täiskogu toimub EOA juhatuse algatusel, või kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 EOA liikmetest.

7.2. Täiskogu pädevus:

7.2.1. lahendab põhikirjaga seonduvad küsimused;

7.2.2. kuulab ära ja arutab läbi EOA presidendi aruanded ja juhatuse tegevuskava;

7.2.3. valib 4-aastaseks perioodiks EOA presidendi, asepresidendi, peasekretäri ja juhatuse liikmed;

7.2.4. arutab akadeemilise diskussiooni vormis EOA põhitegevusega seonduvaid küsimusi ja võtab vastu resolutsioone;

7.2.5. kinnitab EOA struktuuri;

7.2.6. teeb ettepanekuid EOA tegevuse finantseerimise küsimustes ja kinnitab juhatuse aruande rahaliste vahendite kasutamise kohta;

7.2.7. EOA põhikirja muutmine;

7.2.8. kinnitab liikmemaksu suuruse ja tasumise korra;

7.2.9. kinnitab EOA sümboolika ning lipu ja teenetemärgi statuudi.

7.3. EOA täiskogu otsus võetakse vastu lahtisel hääletamisel täiskogul osalenud liikmete lihthäälteenamusega (50% + 1 hääl).

7.3.1. Igal liikmel on üks hääl;

7.3.2. EOA liige, kes on ka juhatuse liige, ei või hääletada EOA poolt tema vastu nõude esitamise otsustamisel.

7.4. Täiskogu otsus jõustub selle vastuvõtmise momendist alates.

7.5. Täiskogu kokkukutsumisest peab EOA liikmeid informeerima vähemalt 7 päeva enne selle toimumist.

8. Põhikirja muutmine

8.1. Põhikirja muutmise otsus võetakse vastu EOA täiskogul, kui selle poolt on hääletanud 2/3 täiskogul osalenud liikmetest.

9. Juhatus

9.1. EOA tegevust juhib täiskogude vahelisel ajal juhatus, kuhu kuuluvad:
president,
asepresident,
peasekretär,
liikmed.
Juhatuse liikmete arvu (2 kuni 11) otsustab täiskogu.

9.2. Juhatuse liikmete valimisel on kandidaatide esitamise õigus kõigil EOA liikmetel. Nõuetekohaselt ülesseatud kandidaadiks loetakse isikut, kes on andnud kandideerimiseks kirjaliku nõusoleku ja kelle ülesseadmise dokumendid on esitatud EOA peasekretärile hiljemalt kaks nädalat enne valimisi täiskogul. Nõuetekohaselt ülesseatud kandidaatide seast esitab valitud president täiskogule nimetamiseks juhatuse liikmete, sh asepresidendi ja peasekretäri kandidaadid.

9.3. Presidendi poolt esitatud kandidaatide vahel toimub täiskogul valimine, kusjuures valituks osutub teistest enim hääli saanud kandidaat ning kes peab olema saanud üle poole täiskogul osalenud häältest. Kui ei saanud üle poole osalenud häältest, siis korraldatakse kordusvalimised või esitatakse uued kandidaadid ja korraldatakse valimised nende vahel.

9.4. EOA-d esindab president üksi, asepresident presidendi asendamise korral juhatuse otsusel ning teised juhatuse liikmed ühiselt, sh:

9.4.1. peasekretär õigustoimingutes peasekretäri pädevuse piires;

9.4.2. teised isikud presidendi, peasekretäri või ühiselt kõikide teiste juhatuse liikmete poolt nende pädevuse piires välja antud volikirja alusel;

9.4.3. kinnisasju ja registrisse kantud vallasasju võib võõrandada või asjaõigusega koormata juhatuse otsuse alusel.

9.5. Juhatus:

9.5.1. kavandab EOA tegevuse eesmärkidest tulenevate tööülesannete lahendamist ja teostab jooksvat kontrolli nende täitmise käigu üle;

9.5.2. vaatab läbi ja kinnitab projektid, mis on koostatud juhatuse liikmete poolt sihiga kindlustada EOA eesmärkide realiseerimine;

9.5.3. koordineerib EOA tegevust;

9.5.4. korraldab foorumeid, seminare ja konverentse olümpismi ja olümpiahariduse evitamiseks;

9.5.5. korraldab olümpismi- ja olümpiahariduse-alaseid loomingulisi konkursse;

9.5.6. organiseerib trükiste väljaandmist;

9.5.7. vastutab EOA rahaliste vahendite sihipärase ja säästliku kasutamise eest;

9.5.8. kindlustab koostegevuse Rahvusvahelise Olümpiaakadeemiaga ja organiseerib osavõttu Rahvusvahelise Olümpiaakadeemia üritustest;

9.5.9. organiseerib koostegevust teiste rahvuslike olümpiaakadeemiatega;

9.5.10. organiseerib koostegevust ametkondlike ja ühiskondlike organisatsioonidega Eestis, mis on kasutoov EOA eesmärkide realiseerimiseks;

9.5.11. valmistab ette ja kutsub kokku EOA täiskogusid.

9.6. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui juhatuse koosolekus osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Reeglina taotleb juhatus otsuste vastuvõtmist konsensuse alusel. Juhatus võib vastu võtta otsuseid koosolekut kokku kutsumata, korraldades liikmete hääletamise kirja teel.

9.7. Juhatuse koosolekud kutsub kokku president või tema äraolekul asepresident vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kord kvartalis.

10. President

10.1. President juhib EOA tegevust juhatuse vahendusel.

10.2. President on aruandekohustuslik EOA täiskogu ees.

10.3. President kindlustab koostöösideme Rahvusvahelise Olümpiaakadeemiaga ja korraldab otstarbekat koostegevust teiste Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonidega EOA eesmärkide realiseerimiseks.

10.4. Presidendil on õigus delegeerida oma ülesandeid ajutiselt või alaliselt asepresidendile.

11. Asepresident

Asepresidendi kandidaadi esitab täiskogule valimiseks EOA president.

Asepresident korraldab juhatuse tegevust ning osaleb EOA tegevuse juhtimises vastavalt ülesannetele, mida on talle delegeerinud president, või mis on talle pandud EOA täiskogu või juhatuse otsusega.

12. Peasekretär

Peasekretäri kandidaadi esitab täiskogule valimiseks EOA president.

Peasekretär valmistab ette juhatuse koosolekud, kindlustab täiskogude ja juhatuse koosolekute protokollimise, nõutab EOA sisese ja välise tegevuse kooskõlastamiseks vajalikud andmematerjalid ja aruanded, valmistab ette otsuste projektid ja aruanded, korraldab EOA arhiivi. Peasekretäri võib abistada tööülesannete täitmisel tööle võetud assistent.

13. Aunimetused

EOA aunimetusteks on auliige ja aupresident.

13.1. Aunimetuse auliige annab täiskogu juhatuse ettepanekul füüsilisele isikule, kes:

13.1.1. on olnud EOA füüsilisest isikust liige või juriidilisest isikust liikme esindaja vähemalt kümme aastat, on andnud oma senise tegevusega olulise panuse olümpia- ja spordiliikumise arengusse ning ületanud 65 aasta vanusepiiri või

13.1.2. on osutanud erilisi teeneid olümpia- ja spordiliikumise arendamisel või

13.1.3. on tulnud olümpiavõitjaks.

13.2. Aunimetuse auliige omandaja ei pea olema EOA liige. Aunimetuse kandjale, kes ei ole EOA liige, ei laiene käesoleva põhikirjaga liikmetele antud õigused ja kohustused.

13.3. Aunimetuse aupresident annab täiskogu juhatuse ettepanekul füüsilisele isikule, kes:

13.3.1. on olnud valitud EOA presidendiks ning ei kuulu juhatuse koosseisu.

13.4. Aunimetus antakse füüsilisele isikule kogu eluks.

14. EOA tegevuse rahastamine

EOA tegevust rahastavad Eesti Olümpiakomitee ning toetajad ja sponsorid. Lisaks kasutab EOA oma tegevuskulude katteks:

14.1. kodanike ja organisatsioonide annetusi ning sihtsuunitlusega finantseeringuid;

14.2. tulusid, mis laekuvad EOA väljaannete müügist ja liikmemaksust.

15. Vaidluste lahendamine

Vaidlused käesoleva põhikirja tõlgendamise üle lahendatakse lähtudes Eestis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest. Kui ilmneb vastuolu põhikirja ja Olümpiaharta sätete vahel olümpialiikumist käsitlevates küsimuste, juhindudes Olümpiahartast.

16. Tegevuse lõpetamine

EOA tegevuse lõpetab EOA täiskogu, kui sellekohase otsuse poolt hääletab 2/3 EOA liikmetest.

Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist või tagamist ja nõuet mitteesitanud teadaolevate võlausaldajate raha hoiustamist, kuulub allesjäänud vara üleandmisele tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Muudetud EOA täiskogu poolt 07.04.2018