EESTI OLÜMPIAAKADEEMIA TEGEVUSE EETILISED PÕHIMÕTTED

Demokraatlik juhtimine ja toimimine
1. Eesti Olümpiaakadeemial on selge ja arusaadav missioon. Eesti Olümpiaakadeemia järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.
2. Eesti Olümpiaakadeemia väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. Eesti Olümpiaakadeemia kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.
3. Eesti Olümpiaakadeemia kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid, kindlustab organisatsiooni demokraatliku juhtimise, hoiab organisatsiooni juhatuse ja liikmed vastutavana, reageerib nende väärtegudele.
4. Eesti Olümpiaakadeemia peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.
5. Eesti Olümpiaakadeemia püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.
6. Eesti Olümpiaakadeemia, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus
7. Eesti Olümpiaakadeemia ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.
8. Eesti Olümpiaakadeemia, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.
9. Eesti Olümpiaakadeemia ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine
10. Eesti Olümpiaakadeemia kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.
11. Eesti Olümpiaakadeemia lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.

Vastutus ja aruandmiskohustus
12. Eesti Olümpiaakadeemia annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
13. Eesti Olümpiaakadeemia peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.
14. Eesti Olümpiaakadeemia avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

Avatus ja läbipaistvus
15. Informatsioon Eesti Olümpiaakadeemia missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta on avalik ja arusaadav.
16. Eesti Olümpiaakadeemia suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
17. Eesti Olümpiaakadeemia on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine
18. Eesti Olümpiaakadeemia on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.
19. Eesti Olümpiaakadeemia ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab organisatsioon tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine
20. Eesti Olümpiaakadeemia peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.
21. Eesti Olümpiaakadeemia austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Sallivus
22. Eesti Olümpiaakadeemia tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
23. Eesti Olümpiaakadeemia ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.

Eesti Olümpiaakadeemia tegevuse eetiliste põhimõtete koostamisel on aluseks võetud Vabaühenduste eetilise tegevuse põhimõtted, mis on vastu võetud Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Suurkogul 7. aprillil 2002. aastal Tartus.